Algemene voorwaarden rondom deelname:


 

De cursusleiding (Jan Geurtz) en cursus-assistenten hechten er  waarde aan dat het spirituele gedachtengoed waar de programma’s over gaan, ook tot uiting komt in de manier van werken. Daarom is de sfeer tijdens workshops en cursussen ruim en open, wars van oordeel en manipulatie, helder in de programmering, met (na-)zorg en vriendelijkheid. Daartoe dienen ook de volgende algemene voorwaarden:

Aanmelding

Je bevestigt je aanmelding door het betalen van het inschrijfgeld. Het cursusgeld kan nog tot twee weken voor aanvang van de cursus, workshop of retraite betaald worden. Bij annulering eerder dan twee weken vóór aanvang wordt het betaalde cursusgeld in elk geval terugbetaald. Bij annulering eerder dan 6 weken voor aanvang krijg je ook het inschrijfgeld terug. Na aanvang van een cursus vindt bij verhindering van een of meer cursusdagen geen restitutie plaats. Indien de cursus niet door kan gaan vanwege Corona-maatregelen krijg je het volledige inschrijf- en cursusgeld terug. LET OP: voor je verblijfsaccommodatie gelden andere annuleringsvoorwaarden.

 

Tijdens het programma:

1. Deelnemers nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun welzijn tijdens deelname aan het programma. Zij zijn er ook verantwoordelijk voor dat de programmaleider voldoende geïnformeerd is over zijn/haar gezondheidstoestand (fysiek en psychisch), alsmede gebruik van medicijnen (en bij retraites ook speciale dieetwensen). Deze informatie kan door de deelnemer verstrekt worden via het aanmeldingsformulier of via een begeleidende mail.

2. In de cursusruimte is roken en het gebruik van alcoholische dranken en verdovende middelen niet toegestaan. In de pauzes is roken toegestaan op de daarvoor aangewezen locatie in de buitenlucht.

3. Tijdens de programma’s is het deelnemers niet toegestaan geluids- of beeldopnames te maken. Het verstrekte cursusmateriaal dient uitsluitend ter ondersteuning van de thuis-studie en mag niet voor andere doeleinden c.q. aan derden worden doorgegeven. Op de inhoud en de werkvormen van het programma berust geen auteursrecht.

4. De deelnemer is individueel verantwoordelijk voor de schade welke hij/zij veroorzaakt aan bezittingen van andere deelnemers en cursusleiding, en/of aan de groepsruimte inclusief apparatuur en andere faciliteiten.

 

Boeking en annulering:

5. Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een programma via het aanmeldingsformulier op deze website, en het betalen van het verschuldigde inschrijfgeld. Het cursusgeld kan nog voldaan worden tot twee weken voor aanvang van het betreffende programma. Betalingen van inschrijf- en cursusgeld zullen uitsluitend per bank plaatsvinden. Het is mogelijk om in onderling overleg een korting op het cursusgeld af te spreken, of een gespreide betalingsregeling. De deelnemer dient daartoe per mail een gemotiveerd verzoek te doen.

6. Bij annulering tot twee weken vóór aanvang van het programma wordt het reeds betaalde cursusgeld gerestitueerd. Bij annulering eerder dan 6 weken voor aanvang van het programma, wordt ook het reeds betaalde inschrijfgeld gerestitueerd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het betreffende programma, en bij verhindering of annulering na aanvang van het programma vindt geen restitutie plaats.
Bij programma's die maar één dag duren, kan van deze annuleringsvoorwaarden worden afgeweken. Van toepassing zijn dan de voorwaarden die op het inschrijfformulier voor de betreffende dag zijn vermeld.

7. Indien een aspirant-deelnemer niet aan de gestelde betalingsverplichting voldoet, zal deze daar eerst per mail van in kennis gesteld worden, met het verzoek om alsnog aan de betalingsvoorwaarden te voldoen. Als na 5 werkdagen nog steeds geen betaling is ontvangen, zal de betreffende aanmelding zonder verdere kosten worden geannuleerd, en de aanmelder hiervan per mail worden geïnformeerd.

8. Voor elke aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen deze zonder opgaaf van redenen en zonder kosten geannuleerd kan worden. Het eventueel reeds betaalde inschrijf- en cursusgeld wordt in dit geval zonder kosten en uiterlijk binnen 14 dagen terug geboekt. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van inzending van het aanmeldformulier. Deze bedenktermijn vervalt als het programma aanvangt binnen deze termijn van 14 dagen.

9. Indien een programma of programma-onderdeel niet kan worden aangeboden door ziekte of verhindering van de cursusleider, zal het betreffende programma of programma-onderdeel op een later tijdstip aangeboden worden. Indien een deelnemer niet in de gelegenheid is dit vervangende programma (-onderdeel) bij te wonen, zal volledige restitutie van het betaalde inschrijf- en cursusgeld plaatsvinden, dan wel een evenredig deel daarvan met betrekking tot het verplaatste programma-onderdeel.

10. Voor workshops geldt een minimum aantal deelnemers van 15, voor cursussen en retraites is het minimum aantal 25. Indien het aantal aanmeldingen voor een programma beneden dit minimum blijft, kan het programma geannuleerd worden. Bericht hierover zal tenminste twee weken vóór aanvang van het betreffende programma per mail aan de deelnemers gestuurd worden. Het reeds betaalde inschrijf- en cursusgeld zal volledig geretourneerd worden binnen een termijn van 10 dagen na aankondiging van de annulering.

11.Een factuur betreffende het betaalde inschrijf- en cursusgeld wordt bij aanmelding automatisch verstrekt. Bij onjuiste of onvolledige facturering kan desgewenst na aanvang van het betreffende programma een gecorrigeerde factuur door de deelnemer per mail opgevraagd worden, en zal binnen drie werkdagen per mail toegestuurd worden.

 

Overige bepalingen:

12. In het cursusgeld is eventueel studiemateriaal inbegrepen alsmede de individuele begeleiding per mail, en koffie/thee tijdens de pauzes. Niet inbegrepen zijn eventuele schrijfbenodigdheden, alsmede lunches en andere maaltijden, tenzij in de studie-informatie anders is aangegeven.

13. Programma’s worden niet afgesloten met enige vorm van toetsing. Op verzoek van de deelnemer kan na afloop van een programma een certificaat van deelname worden verstrekt indien tenminste 75% van het programma gevolgd is.

14. Alle informatie die door deelnemers aan de cursusleiding wordt verstrekt, hetzij vooraf via het aanmeldingsformulier, hetzij per mail of mondeling tijdens of na afloop van de cursus, wordt beschouwd als strikt vertrouwelijk en zal op geen enkele wijze buiten de context van het programma gebruikt worden.

15. Vragen over inhoudelijke, financiële en logistieke aspecten van de programma’s kunnen per mail gesteld worden aan de cursusleiding. Deelnemers krijgen binnen 24u een reactie op hun mail met daarin tenminste een bevestiging van ontvangst, en een indicatie wanneer inhoudelijk op de brief zal worden gereageerd. Dit zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een termijn van 3 werkdagen gebeuren.

16. De cursusleiding zal enkele weken tot maanden na afloop van een programma een evaluatieformulier toesturen aan de deelnemers waarop deze feedback kunnen geven over de inhoudelijke en logistieke kwaliteit van de cursus, de cursusleider, de assistenten en de locatie. Buiten deze formele evaluatie kunnen deelnemers ten allen tijde ongevraagd feedback geven tijdens en na afloop van een programma. Feedback wordt door de cursusleiding alleen op deze website geplaatst na uitdrukkelijke toestemming per mail van de betreffende deelnemer, en desgewenst onder pseudoniem.

17. Indien een (ex-)deelnemer een klacht heeft betreffende de inhoud van de cursus, de verstrekte informatie, de cursusleiding, de betalingsafhandeling of andere relevante zaken, kan deze klacht per mail ingediend worden bij de cursusleiding. Binnen drie werkdagen ontvangt de indiener een bevestiging van ontvangst en zo mogelijk een eerste inhoudelijke reactie op de klacht. Indien er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de indiener binnen drie werkdagen hiervan op de hoogte gesteld met opgaaf van redenen, plus een indicatie van de te verwachten tijdsduur van het onderzoek. Klachten zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en bewaard voor een periode van 2 jaar.

18. Als een geschil tussen een deelnemer en de cursusleiding niet onderling opgelost kan worden, is het mogelijk een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Nederlandse orde van beroepscoaches. Het oordeel van de commissie is bindend voor de cursusleiding. De cursusleiding onderschrijft de ethische beroepscode voor coaches, zoals die is geformuleerd door de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO). Zie hiervoor www.nobco.nl.